Centar za pravno savjetovanje i pomoć

Pravni centar je dio karitativnog djelovanja Pravoslavne crkve Crne Gore, u cilju unapređenja, zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda te borba protiv diskriminacije,

Pravci djelovanja su prevashodno:

Pružanje besplatne pravne pomoći i informisanje o pristupu vjerskim slobodama naših sugrađana pravoslavne vjeroispovjesti,

Pružanje besplatne pravne pomoći i informisanje o pristupu pravima ranjivih i marginalozovanih grupa stanovništva (žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela, Roma i Egipćana, lica sa invaliditetom, samohrane roditelje, djecu bez pratnje i roditeljskog staranja i drugih ugroženuh i ranjivih kategorija lica);

Pružanje integracijske i humanitarne pomoći strancima i raseljenim licima u koordinaciji sa nadležnim državnim organima i lokalnim samoupravama;

Unapređenje socio-ekonomskog položaja i borba protiv diskriminacije ranjivih i marginalizovanih grupa, kao i raseljenih lica i nevoljnika u crnogorskom društvu;

Istraživanje, analiza i javno zastupanje rješenja i javnih politika koje vode unapređenju politika u oblasti zaštite ljudskih prava i vjerskih sloboda, upravljanja migracijama i generalno antidiskriminacionih politika;

Edukacija i osnaživanje lica koja pripadaju kategorijama ranjivih i marginalizovanih grupa, raseljenih lica kao i građana za aktivan angažman u društvenim procesima izgradnje kulture ljudskih prava putem organizovanja seminara, radionica, okruglih stolova i konferencija, tribina, različitih kulturnih događaja i sl.;

Jačanje civilizacijskih procesa i unapređenje sistema vladavine prava kroz praćenje rada pravosuđa i drugih institucija, predlaganje i zagovaranje izmjena zakona i drugih propisa;

Izdavačka aktivnost, produkcija kampanja, audio-vizuelnih sadržaja i slično;

Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *