4 smjernice pri kupovini nekretnine u Crnoj Gori

Koje su distinkcije između nepokretnosti koje su i nijesu upisane u zemljišne knjige?

Ključna razlika između nepokretnosti upisane i one koja nije upisana u zemljišne knjige leži u činjenici da je upisana nepokretnost registrovana u zemljišnim knjigama, s informacijama o preciznoj lokaciji, broju katastarske parcele i informacijama o vlasniku. Hipotekarni ili založni krediti mogu se staviti samo na upisane nepokretnosti, ne i na one koje to nisu, što implicira da se samo upisane nepokretnosti mogu kupiti putem stambenih kredita banaka.

Koje su dužnosti kupca u vezi sa plaćanjem prilikom kupnje nekretnine?

Bitno je da kupac isplati puni iznos za kupljenu nekretninu prema ugovorenoj cijeni, načinu i rokovima koje je dogovorio s prodavcem. Takođe, standardno je da kupac prilikom sklapanja predugovora isplati 10% dogovorene kupoprodajne cijene kao kaparu, a preostali dio u ugovorenom roku.

Šta predstavlja “clausula intabulandi” i koja je njena funkcija?

„Clausula intabulandi“ je izjava koju prodavac nekretnine daje da bi kupac te nekretnine mogao biti upisan u zemljišne knjige ili katastar nepokretnosti, kao novi vlasnik, bez njegove daljnje saglasnosti i prisustva. Ovim iskazom prodavac omogućuje kupcu da se neometano upiše kao novi vlasnik te nekretnine. Ova klauzula obično je integralni dio kupoprodajnog ugovora, ali može biti i odvojena izjava. U oba slučaja, ugovor kao i pojedinačna izjava moraju biti ovjereni kod Notara da bi bili pravno važeći i da bi se transakcija sprovedena bez problema.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 3% od ukupne vrijednosti stana i zakonska obaveza plaćanja tog poreza pada na kupca. Prijavu za Porez na prenos apsolutnih prava treba podnijeti u roku od 15 dana od datuma sklapanja i ovjeravanja ugovora o kupoprodaji, i to nadležnoj Poreskoj upravi, odnosno njenom ogranku na čijoj teritoriji se nalazi kupljeni stan ili druga vrsta nekretnine. Ako se to ne učini, porez će ipak morati biti plaćen, jer će notar kod kojeg je ugovor ovjeren proslijediti kopiju ugovora nadležnom organu, koji će tako biti obaviješten o predmetnoj kupoprodaji i pozvaće kupca da izvrši svoju zakonsku obavezu. Ako se prijava ne podnese na vrijeme, moguće su i dodatne kazne ili penali, zato je važno da se ova obaveza shvati ozbiljno i ispuni na vrijeme.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *