Centar za pravno savjetovanje i pomoć

Ovaj projekat je dio karitativnog djelovanja Pravoslavne crkve Crne Gore, uz podršku renomiranih crnogorskih advokata, sve u cilju unapređenja, zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda, te borba protiv svih oblika diskriminacije.

 

Pravci djelovanja Centra su prevashodno:

Pružanje besplatne pravne pomoći i informisanje o pristupu pravima i vjerskim slobodama građana Crne Gore, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, naravno uz posebni akcenat na položaj pravoslavnih Crnogoraca čiji se nacionalni i vjerski identitet sistematski negira, 

Pružanje besplatne pravne pomoći i informisanje o pristupu pravima ranjivih i marginalozovanih grupa stanovništva (žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela, Roma i Egipćana, lica sa invaliditetom, samohrane roditelje, djecu bez pratnje i roditeljskog staranja i drugih ugroženuh i ranjivih kategorija lica);

Pružanje integracijske i pravne pomoći strancima i raseljenim licima u koordinaciji sa nadležnim državnim organima i lokalnim samoupravama;

Unapređenje socio-ekonomskog položaja i borba protiv diskriminacije ranjivih i marginalizovanih grupa, kao i raseljenih lica i nevoljnika u crnogorskom društvu;

Istraživanje, analiza i javno zastupanje rješenja i javnih politika koje vode unapređenju politika u oblasti zaštite ljudskih prava i vjerskih sloboda, upravljanja migracijama i generalno antidiskriminacionih politika;

Edukacija i osnaživanje lica koja pripadaju kategorijama ranjivih i marginalizovanih grupa, raseljenih lica kao i građana za aktivan angažman u društvenim procesima izgradnje kulture ljudskih prava putem organizovanja seminara, radionica, okruglih stolova i konferencija, tribina, različitih kulturnih događaja i sl.;

Jačanje civilizacijskih procesa i unapređenje sistema vladavine prava kroz praćenje rada pravosuđa i drugih institucija, predlaganje i zagovaranje izmjena zakona i drugih propisa;

Izdavačka aktivnost, produkcija kampanja, audio-vizuelnih sadržaja i slično;Centra

Postoje 3 osnovna vida pravne pomoći koje pružamo:

1. Pružanje pravnog savjeta i pravnog obavještenja. Pravno obavještenje je opšte obavještenje o propisanim pravima i obavezama iz određene pravne oblasti, postupku ostvarivanja prava i obavezi pokušaja vansudskog rješavanja spora.

2. Sastavljanje pismena koje podrazumijeva Sastavljanje tužbe ili drugog akta kojim se pokreće postupak, žalbe, ustavne žalbe ili akta kojim se inicira postupak zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava.

3. Zastupanje u sudskim postupcima i postupcima za vansudsko rješavanje sporova, koje podrazumijeva preduzimanje procesnih radnji pred sudom, Državnim tužilaštvom, Ustavnim sudom i u postupku za vansudsko rješavanje sporova.

NAPOMENA: Zbog ograničenog kadrovskog kapaciteta Pravni centar u početku vršiće selekciju predmeta koje može da prihvati u rad.

Besplatna pravna pomoć se ne obezbjeđuje u:

• postupku pred privrednim sudovima i postupku registracije oblika obavljanja privredne djelatnosti,

• postupku za naknadu štete u vezi klevete i uvrede,

• postupku po tužbi za smanjenje iznosa izdržavanja djeteta u slučaju kad lice koje je obavezno da plaća izdržavanje nije izvršilo tu obavezu, osim ako ta obaveza nije izvršena bez njegove krivice.

NAJNOVIJE NA SAJTU

o_392855_1024

Potreban je trening za onog koji daje pravni savjet

Edukacija i trening za osoblje koje daje besplatne pravne savjete je ključna komponenta bilo koje organizacije, posebno one koja pruža pravne savjete. Evo nekoliko ključnih aspekata koje bi trebalo uzeti...
2087960_20190210130252_5c601ee4b789684e9fea87a2jpeg_ls

4 smjernice pri kupovini nekretnine u Crnoj Gori

Koje su distinkcije između nepokretnosti koje su i nijesu upisane u zemljišne knjige? Ključna razlika između nepokretnosti upisane i one koja nije upisana u zemljišne knjige leži u činjenici da...
Adult.Career.Your_legal_rights_at_work.Article.931A.statue_of_justice.ts_476762038-1

Postoje 3 osnovna vida pravne pomoći koje pružamo

NAPOMENA: Zbog ograničenog kadrovskog kapaciteta Pravni centar u početku vršiće selekciju predmeta koje može da prihvati u rad. Besplatna pravna pomoć se ne obezbjeđuje u: • postupku pred privrednim sudovima...
TW-Blank-HRR-Rollout-1-2-1140×684

Centar za pravno savjetovanje i pomoć

Pravni centar je dio karitativnog djelovanja Pravoslavne crkve Crne Gore, u cilju unapređenja, zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda te borba protiv diskriminacije, Pravci djelovanja su prevashodno: Pružanje besplatne...